*Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj*

Oblastní konference

Pardubice 26. února 2023

Oblastní konference KČT Pardubický kraj.

Oblastní konference byla letos uskutečněna opět klasickou formou, tedy setkání delegátů dle daného klíče velikostí každého odboru. Jednalo se v neděli dne 26. února od 9:30 hodin s prezentací již od 8:30 hodin v penzionu Staré časy v Pardubicích, v Havlíčkově ulici. Ukončení konference proběhlo již ve 14:00 hodin. Vlastní jednání řídila Dana Kejzlarová, členka výboru oblasti. Z hostů byl přítomen Ing. Ján Babnič, předseda Ústřední kontrolní komise za Klub českých turistů, pozvaní JUDr. Martin Netolický Ph.D., hejtman Pardubického kraje a Ing. Alexandr Krejčíř, radní Pardubického kraje, se z neúčasti předem omluvili.

Program konference: _____ 1. Zahájení a přivítání hostů – 9:30 hodin

                                      _____ 2. Schválení programu konference

                                      _____ 3. Volba pracovního předsednictva

                                      _____ 4. Volba komisí - návrhové a mandátové

                                      _____ 5. Předání vyznamenání a vyhodnocení soutěže

                                      _____ 6. Zpráva o činnosti OV a oblasti KČT

                                      _____ 7. Zprávy o činnosti jednotlivých rad a sekcí

                                      _____ 8. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

                                      _____ 9. Návrh výše členského příspěvku pro oblast na rok 2024

                                      _____ 10. Zpráva kontrolní komise

                                      _____ 11. Příspěvky jednotlivých hostů

                                      _____ 12.Seznámení s novelou Stanov KČT

                                      _____ 13. Přestávka na oběd - 12.00 hodin

                                      _____ 14. Diskuse delegátů i hostů

                                      _____ 15. Zpráva mandátové komise

                                      _____ 16. Volba šesti delegátů na celostátní konferenci KČT

                                      _____ 17. Schválení návrhu na usnesení konference

                                      _____ 18. Závěr konference

Technické zajištění

Oblastní výbor opět zajistil tuto konferenci včetně polední stravy, kterou jako vždy hradí. Prezence delegátů a hostů započala v 08:30 hodin a konec byl mírně předčasný, což je ve 14:00 hodin. Jízdné delegátů hradila oblast ve výši jízdného ve veřejné hromadné dopravě.

Přístup vlakem, tedy ze železniční stanice Pardubice pěšky, to je kolem pošty ulicí Hlaváčova (rychlodráha) do Havlíčkovy ulice. Autem pak na Náměstí Čs. Legií do Havlíčkovy ulice, kde je omezené parkování před restaurací, včetně parkoviště restaurace.

Zpráva o výsledku jednání

Předmětné konference naší oblasti se zúčastnilo celkem 34 delegátů z počtu 45 delegovaných, což je 75,6 % a stává se tak plně usnášeníschopná. Byl schválen program konference, volba pracovního předsednictva i pracovních komisí a jednotlivé zprávy rad a sekcí, přirozeně včetně zprávy předsedy oblasti o činnosti za uplynulé období. Byl schválen předložený návrh členských příspěvků na příští rok 2024 a volba šesti delegátů na Celostátní konferenci do Prahy, jež se uskuteční v neděli dne 02. dubna letošního roku.

Předseda oblasti Vlastimil Škvára předal také vyznamenání a čestná uznání navrženým a schváleným turistům v odborech a dal k dispozici výsledky celoroční soutěže výkonnostní aktivity, kde uděleným diplomem ocenil přední místa jednotlivých kategorií v oblasti.

Proběhlo také seznámení s navrženými změnami Stanov Klubu českých turistů pro Celostátní konferenci, což delegáti kladně přijali, jelikož se všem jeví jako konečně rozumná novelizace. Rovněž nastal prostor pro všeobecnou turistickou diskusi, který jasně ukázal na relativně malou orientaci v oblasti práce s důležitými materiály pro řízení odborů turistiky a práci s lidmi, jako je třeba získávání nových adeptů na získávání jistých odborností.

Usnesení celého pracovního jednání bylo schváleno jako poslední bod před závěrečným poděkováním za účast, a to v plném předloženém znění v počtu přítomných třiceti pro, dva proti a dva se zdrželi hlasování. 

Oblastní výbor KČT Pardubický kraj

Předsednický stůl - Jiří Andrle, Ján Babnič, Dana Kejzlarová, Vlastimil Škvára ______________________________ Fotoarchiv - Savignat


Vytvořeno - 28. března 2023 ............................................................................................................................................................................................................... Aktualizace - 28. března 2023