Oblastní konference

20 - 30 dubna 2021

Vážení delegáti a delegátky Oblastní konference KČT Pardubický kraj.

Protože nelze uskutečnit oblastní konferenci prezenčním způsobem, přistoupil Oblastní výbor k provedení konference distančním způsobem. Byly všem účastníkům zaslány materiály, jako program konference, hlasovací tabulka a devět dokumentů, o kterých proběhlo následné hlasování a další čtyři dokumenty, které slouží pouze jako informace.

Vzdálené hlasování o předložených dokumentech podle Jednacího řádu pro hlasování per rollam proběhlo zasláním vyplněné hlasovací tabulky do 30.4.2021, do 22:00 hodin na adresu kct.park@seznam.cz. Výsledky hlasování byly oznámeny dne 02.05.2021.

Program konference:

1. Jednací řád oblastní konference pro hlasování per rollam

2. Jednací řád oblastní konference

3. Volební řád oblastního výboru

4. Organizační řád oblasti

5. Zpráva o činnosti OV a oblasti KČT

6. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

7. Zpráva kontrolní komise

8. Schválení výše členského příspěvku pro oblast na rok 2022

9. Volba 6 delegátů na celostátní konferenci KČT

Dokumenty na vědomí:

10. Informace pro účastníky konference z ústředí

11. Aktivity odborů 2020

12. Cvičitelé v odborech

13. Delegáti konference 2021


 Výsledky hlasování

Hlasovací tabulka s materiály konference byla zaslána 46 delegátům ze 28 odborů KČT z oblasti Pardubický kraj. Hlasovací tabulku ve výše uvedeném termínu vrátilo 40 delegátů z 22 odborů, to je 86,96% delegátů a 78,57% odborů. Oblastní konference je usnášení schopná.

1. Jednací řád oblastní konference pro hlasování per rollam ___ Pro 40,   Proti 0,   Zdržel se 0,  = schváleno

2. Jednací řád oblastní konference                                            ___ Pro 40,   Proti 0,   Zdržel se 0,  = schváleno

3. Volební řád oblastního výboru                                                ___ Pro 37,   Proti 2,   Zdržel se 1,   = schváleno

4. Organizační řád oblasti                                                            ___ Pro 40,   Proti 0,   Zdržel se 0,  = schváleno

5. Zpráva o činnosti OV a oblasti KČT                                        ___ Pro 38,   Proti 0,   Zdržel se 2,  = schváleno

6. Zpráva o hospodaření rok 2020 a rozpočet rok 2021         ___ Pro 38,   Proti 0,   Zdržel se 2,  =  schváleno

7. Zpráva kontrolní komise                                                            ___ Pro 40,   Proti 0,   Zdržel se 0,  = schváleno

8. Schválení výše členského příspěvku oblasti rok 2022         ___ Pro 40,   Proti 0,   Zdržel se 0,  = schváleno

9. Volba 6 delegátů na celostátní konferenci KČT                     ___ Pro 39,   Proti 1,    Zdržel se 0,  = schváleno

Všechny předložené dokumenty byly schváleny a jsou platné od 30.4.2021.

Vlastimil Škvára, v Pardubicích 2. 5. 2021 


Informace z materiálů

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Základní přehled z činnosti

Z činnosti je třeba především zmínit úkol koordinace zahájení jarní sezóny v kraji a další akce krajského významu, včetně novelizovat organizační řád, jednací řád a volební řád oblastního výboru v souvislosti se změnami provedenými ve spolkovém rejstříku. Zahájení jarní sezóny bylo připraveno. Vzhledem k protiepidemickým opatřením se neuskutečnilo a je přeloženo do roku 2022. Další akce krajského významu naplánované v odborech se většinou také neuskutečnily. Organizační řád, jednací řád a volební řád oblastního výboru je novelizován a byl předložen oblastní konferenci ke schválení.

Pravidelně vydávaný Kalendář turistických akcí v Pardubickém kraji obsahoval 170 aktivit jednotlivých odborů. Bohužel v období od poloviny března do začátku června a následně od září do konce roku, kdy byl vyhlášen zákaz konání hromadných akcí, nebylo možné naplánované akce uskutečnit. Přes tyto problémy se v kraji uskutečnilo 26 akcí pro veřejnost s účastí 2570 osob. Odbory uspořádaly dalších 599 akcí s účastí 10028 osob a uskutečnilo se i 6 brigád na úpravu životního prostředí v délce 440 hodin. Je to samozřejmě výrazný pokles, ale je vidět, že turisté si pro svoji zálibu čas udělají i ve ztížených podmínkách. Pro dokreslení situace je třeba zmínit, že i zprávy o aktivitách cyklistů, lyžařů a vysokohorských turistů je třeba brát velice pozitivně.

Nový fenomén v oblasti cyklistiky jsou ELEKTROKOLA. Bohužel zatím naše ústředí tápe kam tuto oblast zařadit. Přitom je nutno tuto nabídku plně respektovat a zařadit ji do naší turistiky. Cykloturisté postupně stárnou, ztrácí dech, a elektrokola jsou tou výbornou náhradou, aby i nadále mohli těm mladším stačit a s nimi dále využívat možnosti společných výletů. Samozřejmě do výkonnostních odznaků nemohou zasahovat - oni to ani nepotřebují - chtějí jen pokračovat v turistické aktivitě v kolektivu, ve kterém dříve stačili na normálních kolách. A ostatně nemusí jít jen o ty starší, ale i o nové pojetí poznávání krás.

Co se týká Programové rady, jež se zabývá metodikou akcí všech druhů turistiky, sleduje vývoj kvalifikační struktury metodických pracovníků a podporuje jejich činnost každoročním pořádáním školení a doškolovacích seminářů, tak je třeba smutně konstatovat, že kvůli pandemii Covid-19 se obvyklý seminář cvičitelů a vedoucích turistiky a školení nových vedoucích a cvičitelů turistiky v chatě KČT Na Čiháku v Orlických horách v uplynulém roce 2020 neuskutečnil. Pokud to situace dovolí, budou všichni přihlášení pozváni na doškolovací seminář a školení v obvyklém termínu v roce 2021. Díky každoročnímu pořádání semináře cvičitelů a vedoucích turistiky a školení nových vedoucích turistiky (s výjimkou let 2019 a 2020) se v naší oblasti dlouhodobě daří udržet poměr cvič./čl. na hodnotě blízké 0,1, což odpovídá 1 metodickému pracovníkovi na 10 členů. Tento poměr překročil hodnotu 0,1 pouze v letech 2013 - 2015, kdy došlo k poklesu členské základny. Od r. 2015 až do letošního roku členská základna vzrůstá a poměr cvič./čl. mírně kolísá.

V oblasti ochrany přírody zásadně dodržujeme při svých akcích zásady ochrany přírody a přitom spolupracujeme s CHKO Železné hory a Jeseníky. Stále propagujeme volný přístup do krajiny a jsme si velmi dobře vědomi, že pro to musíme také něco udělat. Vloni bohužel mnoho takových brigád nebylo. Těch 440 hodin je pro 2500 turistů málo. Pro příští období, již neohrožované Covidem, určitě tato čísla zvýšíme a pomůžeme lesům s výsadbou stromků jako náhrady za stromy zdevastované kůrovcem a vichřicí. Nadále budeme pomáhat při výchově občanů k ohleduplnosti a lásce k přírodě.

Ruku v ruce velký význam pro ochranu krajiny má značení turistických cest. V kraji máme 2175 km pěších tras, 87 km lyžařských tras, 413 km terénních cyklotras, o které se stará 111 značkařů. Ti v pravidelných tříletých cyklech obnovují na těchto trasách značení. Vloni obnovili 904 kilometrů značených tras, opravili i mapové stojany a směrovníky, na něž vyvěsili 192 nových směrovek. Pro naše spoluobčany, kteří jsou upoutáni na invalidní vozíky máme v kraji vyznačeny vozíčkářské trasy. Ve Svitavách v lese u Ropičky, v městských lesích v Chrudimi a kolem rybníku Černý Nadýmač u Břehů na Přeloučsku. Cykloturisté používají také silniční cyklotrasy vedoucí po silnicích, účelových komunikacích a cyklostezkách. Takto vyznačených tras je v kraji 2878 km. Každý rok je všechny projede 40 kontrolorů, kteří zjišťují stav značek a poškozené nebo chybějící značky evidují a předávají k objednání opravy. Opravy pak zajišťuje odborná firma.

Na uvedené práce jsme spotřebovali 528 000 Kč. Poděkování za poskytnutou dotaci ve výši 500 tisíc Kč patří Pardubickému kraji a Městu Pardubice, které poskytlo 28 tisíc Kč na údržbu značených tras v Pardubickém okrese. Velké poděkování patří všem značkařům a kontrolorům tras, kteří pracují jako dobrovolníci bez nároku na mzdu. Jsou jim poskytovány jenom náhrady na náklady spojené s touto prací. Pro další léta je nutné získávání dalších dobrovolníků, kteří by se údržbě značení věnovali, což je úkol především pro odbory.

Hospodaření s finančními prostředky podléhá schválenému rozpočtu. Rok 2020 skončil přebytkem 33 406 Kč. Záměrně však nelze říci, že se jedná o zisk, protože některé plánované akce se neuskutečnily a tak plánované prostředky zbyly. Budou využity na letošní akce. Pro tvorbu rozpočtu jsou zásadní členské příspěvky, které zůstávají v oblasti. Oblastní výbor navrhuje členské příspěvky pro oblast na rok 2022 neměnit a ponechat je ve stejné výši. Plnění rozpočtových výdajů a návrh rozpočtu na letošní rok je schvalován samostatně.

Oblastní výbor ve svém složení vstoupil do posledního roku svého funkčního období. Vloni schůze probíhaly pouze distančně za pomoci elektronické komunikace. Ani v začátku tohoto roku se situace nezlepšila. Z těchto okolností plyne i způsob jednání, kdy se členové v podstatě informují o událostech a pouze záležitosti, které vyžadují souhlas, se řešily hlasováním "per rollam". Účast však i na těchto jednáních je až vzorová. Pro letošní rok je naplánováno opět řada turistických akcí. Jsou uvedeny v Kalendáři turistických akcí, který byl i letos samozřejmě vydán, a to s předtuchou, že problémy budou nějakou dobu přetrvávat. Dokonce ani Pardubický kraj nám neposkytl na kalendář obvyklou dotaci. Situace s koronavirem se však stále zlepšuje a tak lze očekávat, že od prázdnin by už se mohlo opět "turistovat". Zatím je třeba využívat možnosti turistiky v malých skupinách.


Oblastní členský příspěvek na rok 2022

---   Junior 30 Kč   ---   Dospělý 60 Kč   ---   Senior 30 Kč

---   Tělesně postižený 30 Kč

---   Rodinná známka člen 0 Kč   ---   Rodinná známka nositel 130 Kč

---   A-TOM junior 30 Kč   ---   A-TOM dospělý 30 Kč


Delegáti pro ústřední konferenci

---   1. Andrle Jiří   ---   2. Boura Otakar   ---   3. Hovad Martin   ---   4. Kejzlarová Dana

---   5. Škvára Vlastimil   ---   6. Zahradník Pavel


Pozvání a poděkování

Pozvání se týká především na podzimní školení cvičitelů turistiky a na jarní zahájení turistické sezóny v našem kraji, dále pak na všechny zajímavé aktivity jednotlivých odborů.

Poděkování patří všem organizátorům, činovníkům i dalším členům v odborech, kteří zajišťují bohatou činnost pro rozvoj turistiky, potěšení z pohybu pro širokou veřejnost a také těm, kteří se starají o bezpečnou průchodnost na značených cestách s dobrou značkou. Přejeme pevné a stálé zdraví se zájmem o opětovné vzájemné setkávání na akcích, u turistických památek a dalších zajímavostí.

"Zdrávi došli i dojeli"


Savignat Savig - 03. května 2021

Webnode a Savignat art