*Klub českých turistů*

Emanuel Vladimír Danihelovský

Ústí nad Orlicí 30. března 2019

Benešov u Prahy a Ústí nad Orlicí

*24.12.1884 ----- +26.05.1967

Oblastní síň slávy

Emanuel Vladimír Danihelovský se narodil dne 24. prosince 1884 v Praze a vystudoval reálku. Oženil se v Benešově u Prahy, kde pracoval v Hospodářské a úvěrové bance. V roce 1914 se přestěhoval do Ústí nad Orlicí.

V Ústí nad Orlicí pracoval dobře organizovaný Okrašlovací spolek, který mimo jiné vybudoval řadu stezek v okolí Andrlova chlumu a postavil zde i první rozhlednu v roce 1905. E. V. Danihelovský byl hlavním iniciátorem vzniku odboru Klubu českých turistů. Dotazem na Ústředí KČT zjistil, že v Ústí nad Orlicí je jediný organizovaný člen, a to okresní tajemník Karel Nováček. V krátké době se mu podařilo získat řadu mladých přátel a dne 17.04.1918 byla svolána ustavující valná hromada k ustavení samostatného odboru KČT. Prvním předsedou byl zvolen Josef Kosta, Danihelovský byl zvolen pokladníkem. Do konce roku 1918 vzrostla členská základna na 155 členů.

Odbor KČT zajišťoval výletní činnost a také od roku 1919 značení turistických cest. Danihelovský navázal kontakty s autory turistických průvodců a sám pak v roce 1921 vydává nákladem odboru průvodce "Podorlickem". Pro velký zájem je v roce 1923 vydáno druhé doplněné vydání.

V roce 1929 se Danihelovský stává předsedou odboru KČST v Ústí nad Orlicí. Odbor se také stará o provoz ubytoven, většinou zřízených v letním období ve školách v Ústí nad Orlicí a okolních městech. Odbor pomáhá při výstavbě chat v Orlických horách organizováním sbírek. Postupně byly otevřeny chaty na Šerlichu (1922), na Suchém vrchu (1928) a později na Andrlově chlumu a na Kozlovském kopci. Odbor začal v roce 1929 vydávat vlastní časopis "U Ústí nad Orlicí a Orlických hor". Vychází čtyřikrát ročně a pro členy zdarma. Podstatnou náplň textovou i fotografickou zajišťuje Danihelovský. V roce 1933 vychází nákladem odboru publikace "Město Ústí nad Orlicí a jeho okolí" s řadou krásných fotografií, kresbami a články převážně od členů výboru KČST. Jsou zde zachyceny i počátky práce odboru ve vzpomínkách E. V. Danihelovského. Odbor se v této době také finančně i prací členů podílí na výstavbě plovárny a nové divadelní budovy v Ústí nad Orlicí.

E. V. Danihelovský má také rozhodující zásluhy při budování chaty KČT na Andrlově chlumu. Bylo nutné nejprve vybudovat silnici na vrchol Andrlova chlumu a poté chatu a dále rozhlednu. Pro získání potřebných prostředků využil svých znalostí z financování podobných staveb, také osobních známostí v centrálních úřadech a podporu získal i z řad vlastních členů odboru z výletního fondu. Sám se přičinil vydáváním propagačních materiálů a pořádáním akcí ve prospěch výstavby. V roce 1940 vydává odbor fotografickou publikaci E. V. Danihelovského "Na Tiché Orlici". I přes velmi složitou politickou situaci, ztrátu pohraničních území, ztrátu samostatnosti a válečné období, se podařilo turistům chatu na Andrlově chlumu slavnostně otevřít dne 25.08.1940. V roce 1941 bylo přikročeno k rozšíření chaty a přístavba byla dokončena 31.01.1942. navíc byly vybudovány turistické stezky na chatu, provedena elektrifikace chaty, zaveden telefon, zřízen vodovod od Poustevníkovy studánky, a nakonec zde byla postavena a veřejnosti jako vyhlídkový bod zpřístupněna triangulační věž.

Nikdo nespočítá, kolik času E. V. Danihelovský věnoval dílu na Andrlově chlumu. Dvacet čtyři let vykonával funkci předsedy, zajistil řadu dokumentačních materiálů, ze kterých čerpá dnešní a bude čerpat i budoucí generace. Svou neumdlévající organizátorskou prací zanechal na Andrlově chlumu turistům dílo trvalé hodnoty. A těm, kteří mají rádi své město a okolní přírodu, řadu cenných fotografií v mnoha publikacích a pohlednicích,

E. V. Danihelovský odešel z Ústí nad Orlicí v roce 1946. Vrátil se do Benešova u Prahy, kde ještě dalších dvacet let úspěšně pracoval v oblasti organizované turistiky. Do Ústí nad Orlicí zavítal naposledy v roce 1958, aby v připravené besedě na chatě Hvězda na Andrlově chlumu, kterou nepřestal milovat, vyprávěl členům odboru své zážitky z prvních let činnosti i z výstavby chaty.

Zemřel dne 26. května 1967 v Benešově u Prahy. Z vděčnosti za jeho obětavou práci pro turistiku, odbor doplnil bohatý interiér chaty na Andrlově chlumu jeho fotografií se základními životními a pro odbor významnými údaji.

Vášnivý fotograf při práci

Obal vydané publikaceVytvořeno - 07. dubna 2019 ............................................................................................................................................................................................. Aktualizace - 15. března 2023