Oblastní výbor

Aktuální setkání výboru

Kdy, kde, v kolik

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

--- Pravidelné setkání dle plánu                                                    Koná se dne 4. února 2020

--- Oblastní sekretariát                                                                  Evropský spolkový dům Pardubice

--- Čas vyhrazený na jednání                                                        Začátek v 15:30 a ukončení ve 20:00 hodin

Program jednání

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

--- Kontrola zápisu předchozího jednání

--- Nové úkoly k řešení

--- Různá a doplňující témata

--- Trvalé úkoly průběžné

--- Závěrečné upřesnění úkolů


Zpráva o výsledku jednání

Oblastní výbor - zpráva o výsledku jednání 5/19

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 • Zasedání proběhlo dne 03. prosince 2019 v místě sekretariátu příslušné oblasti, v Evropském spolkovém domě v Pardubicích, kterého se zúčastnilo devět z jedenácti členů výboru.
 • Přítomni byli předseda Vlastimil Škvára, místopředsedové Josef Kotyk, Zdeněk Šesták a Jiří Andrle, členové paní Dana Kejzlarová, pánové Lubomír Junek, David Šebesta, Martin Hovad a Pavel Zahradník.
 • Omluveni byli paní Eva Fečková a pan Petr Jelínek.


1.   Kontrola zápisu minulého jednání

 • Převedení na pobočný spolek                                                                                         Byla zaslána žádost Rejstříkovému soudu v Pardubicích o převedení na pobočný spolek. Tato změna byla dokončena. Zbývá ještě provedení změny názvu na Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj. Krajský soud zapsal nový název do spolkového rejstříku.
 • Dotace na činnost seniorů v roce 2019                                                                               Z rozpočtu oblasti bude rozděleno 10 tisíc korun. Oblast dostane od MŠMT dotaci na předmětnou činnost 9 900 korun. Již všechny odbory žádající o dotaci zaslaly vyúčtování a přidělené částky byly zaslány na účty těmto odborům.
 • Dotace na činnost juniorů v roce 2019                                                                         Výše dotace pro oblast od MŠMT dosahuje na 3 900 korun. Již všechny odbory žádající o dotaci zaslaly vyúčtování a přidělené částky byly zaslány na účty těmto odborům.
 • Oblastní webové stránky                                                                                                      V rámci přiměřených možností je třeba udržovat neustále aktuální informace a zastaralé ukládat do archivu. Pan Zahradník informoval o navýšení datového prostoru a o zajištění dalších potřebných informací. Jinak vyplynuly úkoly z ústředního setkání o propagaci a medializaci s oblastními koordinátory.
 • Právní formy odborů                                                                                               Odborům, které mají zájem o právní pomoc při změně právní formy na pobočný spolek, oblast tuto pomoc nabízí. Jisté spolky přitom již oznámily samostatnost. Podle sdělení ústředního sekretariátu nemají některé odbory provedenou změnu registrace, novou smlouvu o součinnosti a statutární zástupce.
 • Zahájení turistické sezóny                                                                                        Zahájení jarní turistické sezóny 2020 v Pardubickém kraji pořádá odbor Hlinsko ve Skutči. Připravují se trasy Po žulové stezce a na hrad Rychmburk. Akce je ve spolupráci s městem Skuteč a zahájení proběhne na zimním stadionu. Parkování autobusů bude u nádraží. Akce je takřka připravena.
 • Členství a výhody                                                                                                      Struktura členství a příslušných plynoucích výhod byla přehodnocena Vedením Klubu českých turistů na základě došlých připomínek a návrhů a byla podpořena druhá verze. Toto projednají odbory na svých výročních schůzích a oblastní konference. Následně nový návrh bude schvalovat celostátní konference. Je přiložena příloha návrhu.
 • Kalendář turistických akcí                                                                                        Kalendář turistických akcí na rok 2020 pro Pardubický kraj byl vydán v nákladu čtyř a půl tisíce kusů. Bude distribuován na setkání předsedů a hospodářů jednotlivých odborů.

 2.   Nové úkoly k řešení

 • Seminář předsedů a hospodářů                                                                               Seminář předsedů a hospodářů odborů se uskuteční dne 9. prosince v 15 hodin na sekretariátu oblasti v Pardubicích a dne 10. prosince v 15 hodin v Hotelu Sport v Ústí nad Orlicí. Proběhne informace o přípravě programu členských schůzí, předání známkových přelepek a kalendářů akcí, včetně možnosti dotazů.
 • Vyhodnocení činnosti                                                                                        Vyhodnocení činnosti za rok 2019 je třeba zpracovat stejně jako v loňském roce. Nepatří sem výlety odborů, i když jsou otevřeny pro veřejnost, ale pouze hromadné akce pro širokou veřejnost. Z těchto podkladů bude zpracována zpráva o činnosti v oblasti a zaslána Programové radě. Jsou k onomu příslušné tiskopisy.
 • Oblastní konference                                                                                                   Oblastní konferenci je třeba připravit na 1. března 2020 do restaurace Staré časy v Pardubicích a zajistit celoroční vyhodnocení rad a sekcí, včetně rozpočtu. Na výročních schůzích odborů je třeba zvolit delegáty dle klíče jeden delegát na padesát členů.
 • Turistická značka                                                                                                    Turistickou akci Turistická značka, k připomenutí památného dne 11. června jako dne vzniku Klubu českých turistů, svěřil oblastní výbor odboru Dolní Dobrouč v rámci své akce Přes kopce a dolíky.
 • Věcný dar ocenění                                                                                                              Byl schválen nákup věcného daru, bundy od Klubu českých turistů pro pana Vlastimila Škváru, jako odměna za dlouholetou usilovnou činnost.

3.   Různá témata

 • Plán rozvoje ústředních chat                                                                                           Plán rozvoje chat Klubu českých turistů obsahuje opravy v celkové výši 152 milionů korun. Dále výběrová řízení na chaty Pláně pod Ještědem a Studniční bouda.
 • Vize úkolů dle plánu                                                                                                      Hlavní úkoly do roku 2020 byly podrobeny kontrole, kde většina úkolů je splněna a další se plní průběžně. Některé se ukázaly jako nerealizovatelné. Střednědobé úkoly do roku 2030 pak nebyly schváleny. Bylo rozhodnuto o zpracování analýzy současného stavu a stanoveny hlavní oblasti rozvoje na pět let. Vedení předloží celostátní konferenci ke schválení.
 • Jednotné emailové adresy                                                                                  Zpracovává se příprava jednotných emailových adres pro oblasti a odbory, jež mají zajistit zjednodušenou komunikaci s ústředím.
 • Nový tematický odznak                                                                                                       Je připravován turistický tematický odznak Za historií KČT 1. po turistických chatách. Oblastní výbor zajistí umístění razítka v Kramářově chatě na Suchém vrchu.
 • Ústřední změna směrnic                                                                                                  Byla schválena změna výše náhrad za stravování, Ochrana osobních údajů od 30. listopadu 2019, jež se projeví v Datovém skladu na ústředním webu a zrušeny směrnice o dotacích pro seniory a juniory jako nadbytečné. Tyto dotace budou započteny oblastem, jež rozhodnou o jejich využití.
 • Ústřední další informace                                                                                           Ústřední výbor rozhodl o zřízení Rady mládeže a zařadil ji do Organizačního řádu a uskutečnil seminář o propagaci a medializaci v rámci oblastí.

4.   Trvalé úkoly

 • Značení turistických tras                                                                                           Prestižní činnost členů ve značení turistických tras a cyklotras vyžaduje potřebu mít značkaře v každém odboru a dohled nad kvalitou znalostí místních možností i kvalifikace značení, včetně zájmu o tuto významnou činnost.
 • Udržování historie a tradic                                                                                        Oblastní síň slávy potřebuje vyhledávat historické osobnosti významné v rozvoji turistiky, čímž apeluje na zpracování podkladů v odborech a žádá o zasílání podkladů.
 • Oblastní prezentace a web                                                                                         Rovněž webové stránky, mají-li být funkční, vyvstává potřeba pravidelných informací pořádaných akcí a následných hodnocení, stejně jako jejich zanesení na web. Je třeba využít adresu emailu na webmastera Savignat@email.cz.

                                                                                                  Zprávu vypracoval účastník jednání,                                                                                                                     člen výboru a webmaster                                                                                                                            - Zahradník Pavel -

Webnode a Savignat art