Oblastní výbor

Aktuální setkání výboru

Kdy, kde, v kolik

--- Pravidelné setkání dle plánu                                                                   Koná se dne 12. září 2023

--- Oblastní sekretariát Pardubice                                                               Evropský spolkový dům, Klášterní 54, Pardubice

--- Čas vyhrazený na jednání                                                                       Začátek v 15:30 a ukončení ve 18:30 hodin

Program jednání

--- Kontrola plnění předchozího jednání

--- Plnění trvalých úkolů průběžných

--- Nové úkoly k projednání a řešení

--- Různá a doplňující témata sekcí

--- Závěrečné shrnutí všech úkolů


Zpráva o výsledku jednání

Oblastní výbor - Tisková zpráva z jednání 3/23

Zasedání proběhlo dne 12. září 2023 v místě sekretariátu příslušné oblasti, v Evropském spolkovém domě v Pardubicích, kterého se zúčastnilo celkem deset z jedenácti členů výboru. Jeden se řádně omluvil.


--- Kontrola zápisu minulého jednání ---

 • Registrace odborů - jde stále o přetrvávající nedostatek aktualizace u určitých odborů a u odboru Lokomotiva Pardubice stále ještě není dokončena.
 • Akce ke 135. výročí založení KČT – turistická akce Dvě výročí byla zařazena do celostátního kalendáře akcí a do oblastního kalendáře jako významná. Pořadatelsky zajistil i uskutečnil odbor Česká Třebová, jež současně oslavil sto let založení svého odboru. Tato akce byla velmi dobře připravena. Společenská část proběhla v prostoru Městského muzea v České Třebové, kde kronikář odboru přítomné seznámil se stoletou historií odboru, kterou dal do souvislosti se 135. výročím založení Klubu českých turistů. Po přednášce byl do Síně slávy české turistiky uveden Rudolf Fibigar, jako dlouholetý značkař a činovník a dále také odbor Česká Třebová. Předsedkyně odboru Iveta Trčková byla oceněna Čestným uznáním I. stupně s odznakem Vojty Náprstka. Dále následovala komentovaná prohlídka exponátů Městského muzea. Této části se zúčastnili předseda oblasti Škvára, člen OV Hovad, předseda Rady Síně slávy Boháč, zástupce oblasti v Radě Síně slávy Chvála, zástupce Lesů ČR a zástupce Města Česká Třebová Smrčka. V sále bylo přítomno pouze 10 zájemců. Přednáška byla připravena k opakování v dalších dvou termínech, ovšem pro malý zájem se uskutečnila pouze jedna s účastí 5 osob. Pro členy odboru Česká Třebová bylo připraveno setkání s účastí cca 40 osob na páteční večer. Turistická část byla připravena se startem ve škole na Skalce, kde se jako pořadatel zúčastnil druhý člen OV Zahradník. Na start připravených tras přišlo necelých 80 turistů, jejichž příslušnost k odborům nemám zjištěnu. Přes velkou snahu pořadatelů byla účast na této připomínce 135. let KČT naprosto nedostatečně přijata v jednotlivých odborech oblasti, přestože na termín byli předsedové odborů upozorněni v dostatečném předstihu a byli přímo vyzváni, aby při tvorbě svých plánů na tento rok tuto oslavu zohlednili.
 • Oblastní výbor uzavřel – s Pardubickým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na vyznačení cyklotrasy číslo 8., v úsecích Plchůvky - Brandýs nad Orlicí, Ústí nad Orlicí - Rybník a Lanškroun - Hoštejn. Termín dokončení akce byl 31. května 2023. Všechny úseky jsou vyznačeny, dokončují se kontrolní a evidenční činnosti. Akce je ukončena a řádně vyúčtována.
 • Stav registrace odborů – při kontrole záznamů ve spolkovém rejstříku byly zjištěny nedostatky v aktuální registraci, nejsou zaznamenány změny funkcionářů po volbách a v zasílání ročního výkazu majetku. Předsedové odborů zajistí přehodnocení, a především okamžitou nápravu tohoto stavu dle tabulky v příloze.
 • Dotace na činnost seniorů a juniorů – budou poskytnuty z rozpočtu oblasti. Podle schválení OK budou rozděleny dle výpočtového vzorce z roku 2021. Odbory si podají žádost na přiloženém formuláři. OV schválil dotaci na činnost seniorů a mládeže a po ukončení turistické akce očekává vyúčtování, kdy jim bude poskytnuta do maximální výše vyúčtovaných nákladů.
 • Setkání vedoucích a cvičitelů pěší turistiky – stanovený termín je 21. až 22. října 2023. Místo pro setkání je objednáno v RS Nekoř. Odbory přihlásí zájemce o konzultaci vedoucích pěší turistiky včetně cvičitelů. Metodická sekce zajistí program včetně lektorského sboru. Seznam metodických pracovníků byl zaslán do odborů. Zatím je přihlášeno 58 osob. Pardubický kraj poskytl na tuto akci dotaci ve výši 20 000 Kč a akce je připravena.

--- Nové úkoly k řešení ---

 • Kalendář turistických akcí – kalendář v Pardubickém kraji 2024 má uzávěrku 15. října 2023. Pořadatelé akcí pošlou přihlášky do uvedeného termínu na adresu kct.park@seznam.cz. Počet kalendářů do jednotlivých odborů si odbory objednají na oblasti podle vlastních potřeb, aby nedošlo ke stížnostem na malý počet přidělených výtisků.
 • Termínovaný vklad – ve FIO bance je u konce. Je třeba prověřit podmínky pro jeho vkladové opakování. Oblast dostala z dotace NSA 74 500 Kč. Částka bude vyúčtována z nákladů na provoz oblasti.

 • Situace v cykloznačení – Předsedkyně KKCZ informovala o personálním problému v provádění revizí silničních cyklotras na okrese Ústí nad Orlicí. Žádáme všechny předsedy odborů, aby oslovili své členy-cyklisty a získali je pro tuto práci. Zájemce prosím ohlaste Evě Fečkové na telefon +420 605 585 303, nebo e-mail feckovaeva@centrum.cz.

--- Různá témata průběžná ---

 • Informace z ÚV KČT – krátké shrnutí z červnového jednání přednesl Andrle, místopředseda oblasti v zastoupení předsedy.

--- Trvalé úkoly řešení ---

 • Značení turistických tras a cyklotras – vyžaduje mít v každém odboru značkaře, a tedy dohled nad kvalitou značení ve svém okolí, což je prestižní činnost celého Klubu českých turistů, jež je zaručena řádnou kvalifikací. To je i dobrá znalost místních tras.
 • Oblastní síň slávy – potřebuje vyhledávat historické osobnosti jako významné v rozvoji turistiky či cestovního ruchu, čímž apeluje na zpracování podkladů v odborech a žádá o zasílání takovýchto materiálů pro historii.
 • Rovněž webové stránky – mají-li být funkční, tedy aktuální, vyvstává potřeba pravidelných informací pořádaných akcí a následných hodnocení, stejně jako jejich zanesení na web. Je třeba využít adresu emailu na webmastera Savignat@email.cz, jež přistoupí i k urgenci.

Zprávu vypracoval účastník jednání, člen výboru a webmaster

– Zahradník Pavel -


--- Oblastní výbor - příští  jednání 4/23 ---

Další zasedání je plánované na úterý dne 05. prosince 2023 v místě sekretariátu příslušné oblasti, tedy v Evropském spolkovém domě v Pardubicích.


Archiv výsledků jednání


Vytvořeno 01. května 2019 ............................................................................................................................................................................................... Aktualizováno 22. září 2023