Oblastní konference

Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj   Oblastní konference

Zasedání proběhlo dne 1. března 2020 v salonku Penzionu Staré Časy v Pardubicích, kterého se za ústředí Klubu českých turistů zúčastnil předseda Kontrolní komise pan Ing. Ján Babnič, za náš kraj se dostavili JUDr. Martin Netolický Ph.D., hejtman Pardubického kraje a René Živý, radní Pardubického kraje pro sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku. Celé jednání řídil pan Josef Kotyk, místopředseda oblasti.

Na konferenci bylo pozváno celkem 61 delegátů z 27 odborů předmětné oblasti Pardubický kraj a účast podepsalo 48 delegátů, ze kterých byl zvolen nový řídící aparát.

--- Po úvodním zahájení a přivítání hostů proběhla volba pracovního předsednictva a následně hned byly zvoleny jednotlivé pracovní komise.

--- Následný bod se věnoval předání vyznamenání. Čestný odznak Klubu českých turistů předal Vlastimilu Škvárovi za celoživotní zásluhy Ján Babnič. Pořadatel akce Novoroční čtyřlístek byl vyhodnocen odbor Hlinsko jako nejúspěšnější v republice a další diplomy za účast obdržely odbory Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun a Svitavy. Ocenění v soutěži nejaktivnější turista za vyhodnocené přebrali zástupci odborů Holice, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Moravská Třebová, Hlinsko, Chrudim a všechny tři odbory z Pardubic.

--- Dále byly kladně přijaty veškeré zprávy o činnosti oblasti z jednotlivých rad a sekcí, zpráva o splnění usnesení předešlé konference z loňského roku, zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise. Návrh rozpočtu na následný rok byl bez připomínek přijat a byl též projednán návrh na změnu struktury členských příspěvků pro Klub českých turistů, kde dozněl příklon k navrhované zjednodušené variantě.

--- Z vystoupení hostů pan hejtman Martin Netolický kladně zhodnotil zvolené místo k zahájení turistické sezóny ve Skutči a jen doporučuje. Konstatoval velmi dobrou spolupráci i činnost s naším klubem turistů a zmínil se o navýšení příspěvků. Udělil medaili panu Toningerovi za mnohaleté pořádání pochodu Lanškrounská kopa a nabídl poznání Zakarpatské Ukrajiny a Gruzie. Pan René Živný pak ocenil flexibilitu s panem Škvárou, zmínil pomoc při vydávání kalendáře turistických akcí a ujistil přítomné o tom, že si váží práce všech. Ján Babnič poděkoval nejprve všem za vykázané úsilí a přešel ke klubovému značení, jež považuje za výkladní skříň, jež nemá konkurenci. Zmínil však statistiku a problém v předplatném časopisu Turista, jenž má větší obsahovou hodnotu, než jakou vykazuje zájem o tento vlastní časopis. Dále informoval o Deníku turisty, první certifikované trase z Tábora na soutok Lužnice a připomněl dvě finanční sbírky, což je na chatu Prachov a chatu na Dobrošov. Přirozeně pozval na Setkání s časopisem Turista na Šerlich, na chatu Čečka koča ve slovinských horách, na Letní sraz turistů v Duchcově a na 49. ročník Poslední puchýř v Brně.

--- Po obědě následovalo pole připomínek a námětů z řad delegátů konference na různá témata. Pan Vladislav Bárta z odboru Hlinsko představil program a organizaci akce Oblastního zahájení jarní turistické sezóny ve Skutči se srdečným pozváním a referoval o komunikaci se subjekty v rámci možných slev pro zúčastněné turisty. Dotazy pak zněly na preferování a význam certifikovaných tras, oblast pobočných spolků ohledně dotací, zájem zařazení elektrokol do soutěže, dále potřebu zařazení kolonky značkař do databáze a informace o zavedení systému konkrétních emailových adres na oblasti a odbory.

--- Velmi důležitým bodem byla rozprava o návrhu změny struktury členských příspěvků, ke které byla velmi malá reakce z odborů. Pan Škvára se pozastavil nad malou informovaností členské základny o výhodách Sphere a vyzval předsedy odborů ke zlepšení práce s materiály, které on sám rozesílá. Nejen paní Martinková z odboru Synthesia Pardubice i Ján Babnič z ústředí dokladovali výhodnost již vydaných slev a celkově bylo konstatováno, že zvýšení není dramatické. Top členství v rámci klubu uznává pan Zahradník z České Třebové a poukazuje na skutečnost, že kdo nevyužívá možných slev, je to jeho právo. Jinak hlasováním byla prosazena ona zjednodušená varianta pro jednání ústřední konference.

--- Oblastní členský příspěvek na rok 2021 byl jednohlasně schválen na 30 Kč junior a senior, 60 Kč dospělý a 130 Kč rodinná známka.

--- Ve volbě delegátů na celostátní konferenci byli odhlasováni Josef Kotyk - Pardubice, Jiří Andrle - Polička, Otakar Boura - Ústí nad Orlicí, Lubomír Junek - Ústí nad Orlicí, David Šebesta - Pardubice a Zahradník Pavel - Česká Třebová.

--- Hlasováním o doporučení kandidátů do ústředních orgánů Klubu českých turistů prošel Otakar Boura a byl kooptován a schválen jako nový člen výboru za člena Martina Hovada, jež na podzim loňského roku odstoupil.

--- Z usnesení konference lze jen doplnit uložený úkol koordinovat jarní zahájení turistické sezóny v kraji, novelizovat organizační řád, jednací řád a volební řád oblastního výboru v souvislosti se změnami provedenými ve spolkovém rejstříku a delegátům konference doporučuje informovat členy ve svých odborech o průběhu a závěrech konference.

--- Závěrečné usnesení schválilo všemi hlasy 40 přítomných delegátů ze 48 zúčastněných, nikdo se tedy nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

--- Na ukončení konference a poděkování za účast měl konečné slovo Josef Kotyk jako řídící celého jednání, což bylo ve 14:30 hodin.

Zprávu vypracoval účastník konference, oblastní zástupce pro prezentaci Zahradník Pavel


Přednesy zpráv a příspěvky

Ing. Dagmar Froňková, předsedkyně revizní komise

JUDr. Martin Netolický Ph.D., hejtman Pardubického kraje

Pan Vladislav Bárta, předseda odboru Hlinsko

Jednotlivá významná ocenění

Škvára Vlastimil, předseda oblasti

Čestný odznak KČT za celoživotní pracovní zásluhy

Ing. Šesták Zdeněk, odbor Lanškroun

Soutěž o nejaktivnějšího turistu oblasti Pardubický kraj

Zahradník Pavel, odbor Česká Třebová

Vyhodnocení pořádání akce Novoročních čtyřlístků

Drobný reklamní spot místa konání