--- NOUZOVÝ STAV ---

--- Přijetí krizového opatření ---

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hodin

I. nařizuje
a) Pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry.
b) Konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

II. zakazuje
Není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

III. omezuje
Sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek.
a) Společně sportuje nejvýše sto osob.
b) Nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

IV. nařizuje
a) Pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla.

− je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.             − je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.                                  b) Pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla.
− na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob.                                                      − vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.             − sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.                                                                                      − na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.      − nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob. V těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.                                                                                                 − po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.                                                                                                                                             c) Pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla.
− účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob.                                                                                                                    − snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.                                                                    − účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob.                                                                                                                                          − po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek, tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.                                                                                                               d) Pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla.                                        
− bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob.                                                                  − v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti.                                                    − účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce. − účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně.                                                             − v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.                                                                                                                                                  − duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm.                                                                                                   − délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje.                    − bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).                                                                                                                 − je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Ing. Andrej Babiš, v. r. - předseda vlády dne 30. dubna 2020 

Za pochopení aktuálních potřeb ochrany děkují pořadatelé i vedení oblasti Pardubický kraj.


Zahradník Pavel - 08. květen 2020